English version:

Privacy Policy
This privacy policy commitment describes how ThuanPhongOrder collects and uses personal data of users to serve ThuanPhongOrder's service provision purpose. It also describes the options available to you about our use of your information and how you can access and update this information.

We are ready for you to consider this web-based version of the application accessible through any internet browser. This privacy statement does not include standalone versions of this application, such as mobile applications.

Collect and use
We collect the following personal information:
- My own website’s cookies (* .Thuanphongorder.com)
- Collect information about products customers choose on a few e-commerce websites: taobao.com, 1688.com, tmall.com to serve order information on our website.
We use personal information for:
- Determine the login status of users on our website.
- Create an order on our service website.
Disclosure of information to third parties
We will not share any personal user information with third parties as mentioned in the above statement. We also do not sell any personal user information to third parties. However, we use this information to serve the needs of users when using the services we provide.

Cookies
- We use cookies from our website (* .Thuanphongorder.com) to determine the login status of users.
- For user-defined rights can use our service.
Security:
- Privacy of personal information is important to us. All user data sent from the browser / utility to our server is encrypted using SSL (Secure socket layer) so the user's information is completely secure.
- Our APIs all use https protocols.


Vietnamese version:

                          

Chính sách bảo mật

Bản cam kết chính sách bảo mật này mô tả cách mà ThuanPhongOrder thu thập và sử dụng dữ liệu thông tin cá nhân người dùng để phục vụ mục đích cung cấp dịch vụ của của ThuanPhongOrder. Nó cũng mô tả các lựa chọn có sẵn cho bạn về việc chúng tôi sử dụng thông tin của bạn và cách bạn có thể truy cập và cập nhật thông tin này.

 

Chúng tôi sẵn sàng để bạn xem xét phiên bản ứng dụng dựa trên web này được truy cập thông qua bất kỳ trình duyệt internet nào. Tuyên bố về quyền riêng tư này không bao gồm các phiên bản độc lập của ứng dụng này, chẳng hạn như các ứng dụng di động.

 

Thu thập và sử dụng

Chúng tôi thu thập các thông tin cá nhân sau:

  • My own website’s cookies (*.Thuanphongorder.com)
  • Thu thập thông tin về sản phẩm khách hàng lựa chọn trên một vài website thương mại điện tử: taobao.com, 1688.com, tmall.com để phục vụ cho thông tin đơn hàng trên website của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân cho việc:

  • Xác định được trạng thái đăng nhập của người dùng trên website của chúng tôi.
  • Tạo đơn hàng trên website dịch vụ của chúng tôi.

Việc tiết lộ thông tin cho bên thứ ba

Chúng tôi sẽ không chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân người dùng nào cho bên thứ ba như đã đề cập ở bản cam kết trên. Chúng tôi cũng không bán bất kì thông tin cá nhân người dùng nào cho bên thứ ba. Tuy nhiên, chúng tôi sử dụng các thông tin này để phục vụ nhu cầu của người dùng khi sử dụng dịch vụ bên chúng tôi cung cấp.

 

Cookies

  • Chúng tôi sử dụng cookies từ chính trang web của chúng tôi (*.Thuanphongorder.com) để xác định trạng thái đăng nhập của người dùng.
  • Để người dùng xác định quyền có thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Bảo mật:

  • Bảo mật thông tin cá nhân người dùng là quan trọng với chúng tôi. Tất cả dữ liệu người dùng gửi lên từ trình duyệt/tiện ích lên máy chủ của chúng tôi đều được mã hoá sử dụng SSL (Secure socket layer) nên thông tin của người dùng hoàn toàn được bảo mật.
  • Các đầu API của chúng tôi đều sử dụng giao thức https.